Poniżej znajdziesz Regulamin sklepu internetowego prowadzonego w ramach serwisu https://tropicieletalentow.pl, w którym zostały zawarte informacje związane ze sposobem złożenia zamówienia i zawarcia umowy sprzedaży, formami dostawy i płatności dostępnych w sklepie, a także procedurą odstąpienia od umowy, czy te dotyczące postępowania reklamacyjnego.

Sklep należy do Dominiki Łysio, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Tropiciele Talentów z siedzibą we Wrocławiu, ul. Lubczykowa 8, NIP: 883-142-27-88, REGON 380567293.

W każdej chwili możesz skontaktować się ze mną, wysyłając wiadomość na adres e-mail kontakt@tropicieletalentow.pl lub przez Formularz kontaktu

§ 1 Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, składająca Zamówienie w ramach Sklepu

Regulamin – niniejszy regulamin,

Sklep – sklep internetowy działający pod adresem https://tropicieletalentow.pl/

Sprzedawca – Dominika Łysio, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Tropiciele Talentów Dominika Łysio z siedzibą we Wrocławiu, ul. Lubczykowa 8, NIP: 883-142-27-88, REGON 380567293

Produkt – prezentowane w Sklepie towary i materiały przeznaczone do sprzedaży, w tym także usługi oraz materiały wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej dostępne w ramach Sklepu, w szczególności e-booki, dokumenty elektroniczne, materiały udostępnione na podstronach Sklepu, szkolenia, konsultacje, usługi indywidualne, a także produkty fizyczne.  Produkty są sprzedawane odpłatnie, chyba że wyraźnie zastrzeżono inaczej.

Formularz rejestracji – interaktywny formularz dostępny w Sklepie internetowym, umożliwiający utworzenie Konta Klienta, stanowi równocześnie Formularz zamówienia.

Konto Klienta – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta zbiór danych w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta, w tym informacje teleadresowe oraz historia Zamówień złożonych w Sklepie internetowym.

Formularz zamówienia – formularz Sklepu, za pomocą którego, Klient może złożyć Zamówienie i zrealizować Umowę Sprzedaży.

Zamówienie – czynność, oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą i spełnienia świadczenia na rzecz Klienta, na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie.

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem za pośrednictwem Sklepu.

Umowa zawarta na odległość– umowa zawarta z Klientem w ramach Sklepu, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

PDF (skrót od Portable Document Format – przenośny format dokumentu) – format pliku o tej samej nazwie, opracowany przez firmę Adobe Systems.

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 poz. 827 ze zm.), dalej jako Ustawa.

Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), dalej jako Kodeks cywilny.

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), dalej jako UŚUDE.

§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin opisuje zasady funkcjonowania sklepu internetowego prowadzonego w ramach serwisu https://tropicieletalentow.pl/, którego właścicielem jest Sprzedawca.
 2. Informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne oraz ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 3. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz warunki dokonywania w jego ramach zakupów określa niniejszy Regulamin.
 4. W każdej chwili istnieje możliwość skontaktowania się w właścicielem Sklepu, wysyłając wiadomość na adres e-mail kontakt@tropicieletalentow.pl lub przez dostępny Formularz kontaktu.
 5. Warunkiem skorzystania ze Sklepu oraz zawarcia Umowy Sprzedaży jest akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu. Klient poprzez jego akceptację wyraża zgodę na wszystkie postanowienia i zobowiązuje się ich przestrzegać. 

§ 3 Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Klienta usługi drogą elektroniczną,
 2. Sprzedawca świadczy również na rzecz Klienta usługę w postaci wysyłki Newslettera, jeśli Klient wyraził na nią zgodę. Szczegóły dotyczące wysyłki Newslettera, zapisu, rezygnacji z jego otrzymywania opisane zostały w Polityce Prywatności.
 3. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Klienta przez Sprzedawcę jest umożliwienie Klientowi złożenia zamówienia w Sklepie prowadzącego do zawarcia ze Sprzedawcą umowy. Złożenie zamówienia możliwe jest bez konieczności posiadania Konta Klienta w Sklepie.
 4. Jeżeli Klient zdecyduje się założyć konto w Sklepie, Sprzedawca świadczy również na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na założeniu i utrzymywaniu konta w Sklepie. W koncie przechowywane są dane Klienta oraz historia złożonych przez niego zamówień w Sklepie. Klient loguje się do Konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie hasła.
 5. Założenie konta w Sklepie odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie, za pomocą automatycznego mechanizmu Sklepu, formularza rejestracyjnego i akceptację Regulaminu.
 6. Na podany przez Klienta adres e-mail zostaną przesłane informacje związane z założeniem konta oraz link aktywacyjny umożliwiający ustalenie hasła. Po kliknięciu w niego i ustaleniu indywidualnego hasła, Konto zostaje utworzone, a Klient może z niego korzystać.
 7. Klient może w każdej chwili usunąć Konto Klienta, przesyłając stosowne żądanie do Sprzedawcy. Usunięcie konta nie spowoduje usunięcia danych o złożonych zamówieniach z wykorzystaniem konta.
 8. Sprzedawca informuje, że usunięcie Konta Klienta może utrudnić lub uniemożliwić Klientowi korzystanie z Produktów w Sklepie, również tych, które zamówił. 
 9. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Klientowi i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 10. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania. Klient jest uprawniony poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.
 11. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu, Klient może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail kontakt@tropicieletalentow.pl. W reklamacji Klient powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.

§ 4 Składanie zamówienia

 1. Klient może złożyć zamówienie jako zarejestrowany klient albo jako gość.
 2. Zarejestrowanym klientem jest Klient, który posiada Konto Klienta w Sklepie. Klient może założyć konto z poziomu Sklepu.
 3. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez wypełnienie formularza zamówienia po uprzednim dodaniu do koszyka interesujących Klienta produktów. W formularzu konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia. Na etapie składania zamówienia następuje również wybór metody płatności za zamówienie. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu, z którym Klient powinien uprzednio się zapoznać. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących regulaminu, Klient może skontaktować się ze Sprzedawcą.
 4. Proces składania zamówienia kończy kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie, a Klient zostanie przekierowany do bramki płatności, zgodnie z wybraną metodą płatności. Po skutecznym dokonaniu płatności, Klient zostanie zwrotnie przekierowany na stronę Sklepu z potwierdzeniem zamówienia. Z tą chwilą umowę uważa się za zawartą pomiędzy Klientem a Sprzedawcą. Potwierdzenie zawarcia umowy zostanie przesłane Klientowi na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.
 5. W formularzu zamówienia Klient musi podać prawdziwe dane osobowe. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Klient podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedawcy, co do ich poprawności. W takim przypadku Klient zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Sprzedawcy. W takiej sytuacji Klientowi przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Klientem, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Klienta.
 6. Klient oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności, choć posiada takie uprawnienie zgodnie z ust. 5 powyżej.
 7. W zależności od przedmiotu zamówienia, między Klientem a Sprzedającym może zostać zawarta umowa określonego rodzaju:
  • w przypadku produktów fizycznych – umowa sprzedaży,
  • w przypadku kursów on-line i innych produktów elektronicznych – umowa o dostarczenie treści cyfrowych.
 8. Jeżeli przedmiotem zamówienia są jednocześnie produkty różnego rodzaju, złożenie zamówienia prowadzi do zawarcia kilku umów określonego rodzaju odpowiadających przedmiotowi zamówienia.

§ 5 Ceny, metody płatności

 1. Ceny Produktów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu są podane w złotych polskich, są cenami brutto i zawierają wszystkie podatki wymagane przez obowiązujące przepisy prawne.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów prezentowanych w Sklepie, wprowadzania nowych Produktów, wycofywania Produktów, przeprowadzania promocji i dawania rabatów, a także czasowego oferowania Produktów nieodpłatnych. Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na Zamówienia, które zostały złożone przed datą wejścia w życie którejkolwiek ze zmian. Szczegóły i czas trwania każdej promocji zawsze zawarte są w opisie danego Produktu.
 3. Czas trwania każdej promocji jest ograniczony. Rabaty i promocje nie sumują się.
 4. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania zapłaty w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania wiadomości potwierdzającej przyjęcie zamówienia przez Sprzedawcę, określającej całkowity koszt zamówienia wraz z dostawą (od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży).
 5. Po dokonaniu wyboru metody płatności określonej w Regulaminie, Zamówienie zostanie zrealizowane po zaksięgowaniu płatności na rachunku bankowym Sprzedawcy.
 6. Na życzenie Klienta Sprzedawca wystawia fakturę.
 7. Płatność w systemie PayPal realizowana jest przez PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (zarejestrowana w R.C.S. Luxembourg pod numerem B 118 349), z oficjalną siedzibą w Luksemburgu, L-2449 lub poprzez T-pay (Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna, ul. Św. Marcin 73/6 61-808 Poznań, KRS 0000412357).
 8. Płatności elektroniczne przelewy24 obsługiwane są przez następującego operatora płatności: PayPro SA – z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po numerem KRS 0000347935, numer NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 4.500.000,00 zł, w całości opłaconym, wpisaną do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014, jako krajowa instytucja płatnicza.
 9. W przypadku płatności kartami kredytowymi, dostępne są następujące rodzaje kart: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.

§ 6 Realizacja zamówienia i formy dostawy

 1. Rozpoczęcie realizacji zamówionego produktu następuje po zaksięgowaniu całkowitej wartości zamówienia  na rachunku bankowym Sprzedawcy.
 2. Pakiety odkrywania talentów mają określone terminy realizacji i w tym czasie Klient zobowiązuje się do udziału w aktywności zawartych w danej usłudze. Do aktywności tych należą między innymi wykonanie odpowiedniego badania talentów, ustalenie terminu i udział w przewidzianej ilości sesji talentowych oraz podjęcie przewidzianych w Pakiecie działań rozwojowych przed i po spotkaniach.
 3. Osoba biorąca udział w badaniu talentów będzie korzystać z narzędzi opracowanych przez Instytut Gallupa przewidzianych odpowiednio dla jej wieku- Clifton Youth Strengths Explorer dla osób między 10 a 15 rokiem życia, CliftonStrengths for Student dla osób powyżej 16 roku życia, uczących się oraz CliftonStrengths dla osób dorosłych.
 4. Czas oczekiwania na raport w języku polskim z opisem wyniku badania wynosi do 10 dni roboczych od dnia przekazania wypełnionego arkusza badania lub uzyskanego w języku angielskim raportu ze strony gallup.com.
 5. Ilość i kolejność sesji rozwojowych w danych Pakietach jest realizowana zgodnie z wybranym w Sklepie Produktem przez klienta, choć dopuszcza się indywidualne ustalenia z Klientem w tym zakresie.
 6. Obie strony ustalają najlepszy dla siebie termin i miejsce sesji rozwojowych. Klient ma prawo do zmiany ustalonego termin dwukrotnie, informując o tym z 24-godzinnym wyprzedzeniem, na adres kontakt@tropicieletalentow.pl. W przypadku konieczności ustalenia kolejnego terminu, po odwołaniu dwóch sesji, klient będzie zobowiązany do wniesienia dodatkowej opłaty w kwocie 150 zł za każde spotkanie.
 7. Sesje rozwojowe mogą się odbywać stacjonarnie lub online (Google Meets, Skype, Hangouts) w zależności od preferencji klienta.
 8. Sprzedawca zobowiązuje się do wykonania swoich usług w sposób profesjonalny i z należytą starannością oraz z zachowaniem wszelkich norm etycznych.
 9. Wszystkie dostępne do wyboru sposoby dostawy lub wykonania zamówionych produktów opisane są na stronie Sklepu oraz prezentowane są Klientowi na etapie składania zamówienia.
 10. W przypadku złożenia Zamówienia na produkty elektroniczne, takie jak dostępy do nagrań i materiały edukacyjne, dostęp do produktów realizowany jest niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty na konto Sprzedającego lub po pozytywnym opłaceniu zamówienia za pomocą płatności elektronicznych, nie później jednak niż 2 dni robocze po stwierdzeniu jednego z powyższych faktów.
 11. W przypadku oferowania produktów fizycznych Sprzedawca określi dostępne metody dostawy tych produktów fizycznych i będą one opisane są na stronach Sklepu oraz będą prezentowane Klientowi na etapie składania zamówienia. Koszt dostawy zamówienia ponosi Klient, chyba że Sprzedawca na stronie Sklepu wskaże inaczej.

§ 7 Rękojmia i reklamacje

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Klientowi produkt oraz treść cyfrową wolną od wad.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany produkt, treść cyfrowa ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
 3. Jeśli Klient stwierdzi wadę produktu lub treści cyfrowej, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
 4. Jeżeli sprzedany produkt ma wadę, Klient może:
  • żądać wymiany produktu na wolny od wad,
  • żądać usunięcia wady,
  • złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
  • złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 5. Klient może skorzystać z formularza reklamacyjnego , jednak nie jest to obowiązkowe.
 6. Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą zarówno pocztą tradycyjną, jak również pocztą elektroniczną pod adresem: kontakt@tropicieletalentow.pl
 7. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Klienta reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.
 8. Szczegóły dotyczące rękojmi Sprzedawcy za wady regulują przepisy Kodeksu cywilnego (art. 556 – 576).

§ 8 Odstąpienia od umowy

 1. Klient, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie kupionych rzeczy (w przypadku umowy sprzedaży) albo w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy (w przypadku umowy o dostarczenie treści cyfrowych). Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 3. Chwilą rozpoczęcia świadczenia jest doręczenie Klientowi wiadomości e-mail z instrukcją uzyskania dostępu do treści cyfrowych.
 4. Aby odstąpić od umowy, Klient musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną na adres kontakt@tropicieletalentow.pl. Oświadczenie powinno zawierać dokument potwierdzający zakup (Dowód zakupu lub Faktura).
 5. Klient zobowiązany jest w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy odesłać Produkt do Sprzedawcy na adres doręczenia wskazany w §1 niniejszego Regulaminu, wraz z dowodem zakupu towaru na swój koszt.
 6. Po otrzymaniu zwracanego towaru przez Klienta do Sprzedawcy, Klientowi zwracane są wszystkie otrzymane od niego płatności dotyczące zwracanego Produktu.
 7. Koszt zakupu Produktu zostaną zwrócone do Klienta niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki zwrotnej przez Nadawcę, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia w którym Sprzedawca został poinformowany o Odstąpieniu Od Umowy przez Klienta. Zgodnie z art. 32 ust.3 Ustawy o Prawach Konsumenta, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyrazi zgodę na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych dodatkowych opłat w związku z tym zwrotem.
 9. Sprzedawca przyjmuje tylko i wyłącznie towar który:
  • Nie jest zniszczony, pobrudzony;
  • Jest kompletny;
  • Zapakowany jest w kopertę bąbelkową lub pudełko chroniące zawartość.
 10. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek zwrotnych wysłanych za pobraniem lub na jego koszt.
 11. Koszt przesyłki zwrotnej do Sprzedawcy, pokrywa Klient.
 12. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu, będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

§9 Prawa własności intelektualnej, licencja i prawa autorskie

 1. Sprzedawca poucza niniejszym Klienta, że treści zawarte w Sklepie, produkty elektroniczne, kursy on-line, treści cyfrowe oraz materiały tekstowe, graficznie i zdjęciowe wchodzące w skład produktów fizycznych objęte są ochroną prawa autorskiego, a prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.
 2. Bezprawne rozpowszechnianie treści lub materiałów w całości lub w części, o których mowa w ust. 1 powyżej, stanowić będzie naruszenie przysługujących Sprzedawcy praw autorskich i może skutkować odpowiedzialnością karną lub cywilną.
 3. Sprzedawca informuje, że korzystanie z fragmentów utworów dozwolone jest jedynie w granicach określonych prawem. Nie zezwala się na poprawianie lub przerabianie albo ponowny montaż utworów, jak również na wykorzystywanie twórczości Sprzedawcy w innej działalności o charakterze komercyjnym.

§10 Dane osobowe i cookies

 1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klienta przetwarzane są w celu obsługi zamówień, konta użytkownika oraz ewentualnej obrony, dochodzenia lub ustalenia roszczeń związanych z zawieranymi za pośrednictwem Sklepu umowami.
 3. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies znajdują się w Polityce Prywatności i Polityce Cookies dostępnej pod tym linkiem.

§11 Pozasądowe sposoby rozpatrywania sporów i dochodzenia do roszczeń przez Konsumenta

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
  1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy,
  1. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą,
  1. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubowne.uokik.gov.pl.
 4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§12 Postanowienia końcowe

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Właścicielem Sklepu a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Właścicielem Sklepu a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Właściciela Sklepu.
 3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.

Regulamin wchodzi w życie 1 czerwca 2020 r.
Aktualizacja Regulaminu: 25 listopada 2021 r.